Dessa bestämmelser tillämpas i den mån avvikelse icke sker genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 1. Parter
  Leverantören, Stockholm Sign Production AB (org, nr 556795-4176)
  Beställare, enligt orderläggare i e-shop ExpoDirekt.se.
 2. Pris
  Priser enligt särskild e-shops pris eller avtal. Moms tillkommer på våra priser.
 3. Leverans
  Leverans anses fullgjorts då varan lämnat leverantörens lager.
  Leveranstider enligt information i produktbeskrivning.
  Leverantör tillämpar leveransvillkor FCA Kylinge enligt Incoterms 2000. Detta innebär att beställaren övertar det formella ansvaret för transporten lastat godset. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall därför ställas av beställaren direkt mot fraktföraren.
 4. Betalningsvillkor
  Betalning sker normalt innan order påbörjas genom kortbetalning eller förskottsbetalning till BG-numer.
 5. Äganderätt
  Leverantören har full äganderätt till full likvid erlagts.
  Ritningar, modeller, och andra dokumentationer förblir leverantörens egendom även efter att full likvid erlagts.
 6. Garanti
  Garanti gäller funktionsgaranti på system eller produkter. Garanti på tryck begränsas av brister i original. Leverantör ansvarar inte för brister i original.
 7. Reklamation
  Reklamation av transportskador ska anmälas direkt till distributör. Reklamation till leverantör sker genom reklamtionsformulär på hemsida. Leverantör bedömer ärendet och utifrån om beslut ifrån leverantörs beslut informeras beställaren om hur ärendet ska hanteras. Reklamation ska ske inom 30 dagar ifrån mottagen. produkt. Leverantören förbehåller sig rätten att avslå reklamationen. Om reklamationen godkänns förbehåller sig leverantören att antingen a)ge produktvärdet i värde att handla för i e-shop b)återbetala produktvärdet c)ersätta  produkt med samma eller likvärdig d)kompensera kund motsvarande produktvärdet på annat sätt.
 8. Ersättning
  Beställaren äger ingen rätt till skadestånd eller ersättning på produkt som inte uppfyllt beställarens förväntningar eller produkt levererad efter utsatt datum.
 9. FORCE MAJEURE
  Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger leverantören emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger leverantören även rätt att häva köpet.Med force majeure förstås enligt detta avtal att  avtalets fullgörande hindras, försvåras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.
 10.  Tvist
  Tvister i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande.Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tio (10) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

  Leverantören äger för indrivning av till betalning förfallen fordran rätt att anlita allmän domstol.

  För detta avtal skall svensk lag vara tillämplig.

0 kommentarer

Lämna ett svar